Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.BRIPOX.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis – serwis internetowy umieszczony w szczególności na domenie www.bripox.pl.
 4. Usługodawca – Bripox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 18B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000096808, kapitał zakładowy 2.145.500 zł, posiadająca numer NIP: 5261035276 oraz numer REGON: 011221830.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które korzystają z Usług świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 6. Kontrahent – Użytkownik, będący przedsiębiorcą i dystrybutorem Produktów oferowanych przez Usługodawcę, posiadający dostęp do konta kontrahenta.
 7. Konto Kontrahenta – indywidualne konto Kontrahenta, umożlwiające korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego. 
 8. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 9. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 10. Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy – prowadzony przez Usługodawcę sklep za pośrednictwem Serwisu, po zalogowaniu do Konta Kontrahenta.
 12. Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
 13. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 14. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania umowy sprzedaży za pomocą Sklepu Internetowego.
 15. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.
 16. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 17. Serwis przystosowany jest do współpracy z popularnymi i ogólnodostępnymi przeglądarkami internetowymi w najnowszych wersjach, takimi jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci internetowej. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików „Cookies”.
 18. Do korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie Konta Kontrahenta.

§2 UŻYTKOWNIK

 1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna, posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do rezygnacji z użytkowania Serwisu.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 3. Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu na okoliczność posiadania przez Użytkownika statusu Kontrahenta.

§3 KONTRAHENT/ KONTO KONTRAHENTA

 1. Kontrahentem jest wyłącznie Użytkownik, będący dystrybutorem Produktów i posiadający Konto Kontrahenta.
 2. Konto Kontrahenta jest zakładane przez Usługodawcę dla wybranych przez niego dystrybutorów Produktów, po uprzednim i dobrowolnym przekazaniu potrzebnych danych do utworzenia Konta Kontrahenta.
 3. Dostęp do Konta Kontrahenta możliwy jest poprzez kliknięcie na głównej stronie Serwisu zakładki „B2B” i przejście na stronę logowania.
 4. Usługodawca, po założeniu Konta Kontrahenta, przekazuje Kontrahentowi dane do pierwszego logowania przy pomocy komunikacji elektronicznej lub za pomocą własnych pracowników.
 5. Usługodawca nie określa terminu, w którym powinno nastąpić przekazanie danych do pierwszego logowania do Konta Kontrahenta.
 6. Kontrahent, po uzyskaniu danych do pierwszego logowania, zobowiązany jest ustanowić własne hasło do logowania do Konta Kontrahenta oraz utworzyć subkonta dla pracowników, którym według własnego wyboru przyzna prawo dostępu do Konta Kontrahenta.
 7. Pierwszy oraz kolejny dostęp do Konta Kontrahenta możliwy jest po:
 8. uzupełnieniu pola oznaczonego jako „Firma” o nazwę Kontrahenta;
 9. uzupełnieniu pola oznaczonego jako „Pracownik” o oznaczenie pracownika Kontrahenta;
 10. uzupełnieniu pola oznaczonego jako „Hasło” o hasło do logowania;
 11. zaakceptowaniu Regulaminu.

Kontrahent, w ramach opcji logowania do Konta Kontrahenta, ma możliwość zapamiętania w pamięci urządzenia danych do logowania.

§4 DEZAKTYWACJA KONTA KONTRAHENTA

 1. Kontrahentowi przysługuje w każdej chwili prawo do rozwiązania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w tym poprzez żądanie dezaktywacji Konta Kontrahenta.
 2. Dezaktywacja Konta Kontrahenta następuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej z odpowiednim żądaniem na adres mailowy: bripox@bripox.pl lub poprzez wysłanie pisemnego żądania na adres Usługodawcy.
 3. Dezaktywację Konta Kontrahenta powoduje także naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 4. Fakt dezaktywacji Konta Kontrahenta jest każdorazowo komunikowany danemu Kontrahentowi przy pomocy wiadomości mailowej wysłanej przez Usługodawcę na podany przez Kontrahenta adres mailowy.

§5 KONTAKT

 1. Użytkownik posiada możliwość kontaktu z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 2. Dostęp do formularza kontaktowego jest możliwy na głównej stronie Serwisu poprzez wybranie zakładki „Kontakt”.
 3. Kontakt Użytkownika z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego po uzupełnieniu:
 4. pola oznaczonego jako „imię” o zwrot, którym Usługodawca ma się posługiwać w dalszej korespondencji z Użytkownikiem;
 5. pola oznaczonego jako „email” o adres mailowy, na który Usługodawca ma kierować dalszą korespondencję z Użytkownikiem;
 6. pola oznaczonego „Wiadomość” o właściwą treść kontaktu lub zapytania Użytkownika do Usługodawcy.

§6 ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj.: (1) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu, (2) po zalogowaniu się do Konta Kontrahenta – w przypadku Usług, do świadczenia których wymagane jest posiadanie Konta Kontrahenta, (3) w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usługi kontaktu – z momentem wypełnienia i wysłania formularza.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą: (1) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu; (2) wyrejestrowania z Serwisu Użytkownika (dezaktywacji Konta Kontrahenta); (3) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie wiadomości mailowej z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: bripox@bripox.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie Serwisu; (4) podjęcia przez Usługodawcę decyzji o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:
  1. naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń danego Użytkownika, naruszeniu praw innych Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich);
  1. odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi;
  1. problemami technicznymi po stronie Użytkownika, które uniemożliwiają świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.
 3. Prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie od umowy Użytkownik dokonuje poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie na adres Usługodawcy: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

§7  KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:
 3. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
 4. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 5. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej Informacji Handlowej;
 6. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z Użytkownikiem;
 7. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
 8. powstrzymania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje oraz nieuprawnionego korzystania z praw własności intelektualnej osób trzecich i nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku;
 9. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
 10. W przypadku powstania jakichkolwiek pytań lub w wątpliwości, dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z Usług, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: bripox@bripox.pl lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

§8  ZASTRZEŻENIA

 1. Materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności: teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania, bazy danych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej.
 2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony. W szczególności niedopuszczalne jest:
 3. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części;
 4. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
 5. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach; rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 6. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisie, które są:
 8. sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 9. pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;
 10. zniesławiające, obraźliwe lub naruszające uzasadniony interes osób trzecich;
 11. obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi;
 12. będące reklamą lub niezamówioną Informacją Handlową;
 13. służące do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy Serwisu lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych;
 14. umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach lub zasobach Serwisu, a w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
 15. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych w Serwisie pod względem ich zgodności z Regulaminem oraz przepisami prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu materiałów niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści oraz podjęcia działań, które uzna za stosowne w celu zapobieżenia ich powtórnego umieszczenia.
 16. Informacje produktowe prezentowane w Serwisie, z wyłączeniem informacji prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§9  REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje Użytkownik może składać za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej na adres: bripox@bripox.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, a także po wybraniu odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Konta Kontrahenta.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
 5. opis przedmiotu reklamacji;
 6. oznaczenie Użytkownika wnoszącego reklamacje (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 7. Reklamacja może zostać złożona także listownie, poprzez wysłanie jej na adres Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika w celu uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne, co będzie uniemożliwiało rozpatrzenie reklamacji.
 9. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, a w przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszonej reklamacji o informacje niezbędne do jej rozpatrzenia –  w terminie 30 dni od daty uzyskania kompletnych informacji. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres mail wskazany w reklamacji lub na adres korespondencyjny wskazany w przesyłce listowej.

§10  UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany cech użytkowych i możliwości funkcjonalnych Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju świadczonych Usług;
 2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii;
 3. zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu;
 4. zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.

§11 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Kontrahenta zamówienia.
 3. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego w kolorze zielonym są cenami netto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego w kolorze czarnym są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy, w wartościach netto i brutto, są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór Produktu lub jego większej ilości za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Do zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest:
 6. zaakceptowanie Regulaminu podczas logowania do Konta Kontrahenta;
 7. wybór rodzaju oraz ilości Produktów;
 8. wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy;
 9. wybranie sposobu dostawy.
 10. Kontrahent ma możliwość dołączenia do zamówienia wiadomości dla Usługodawcy, w której może wskazać szczegółowe wymagania lub oczekiwania względem zamówienia.
 11. Złożone przez Kontrahenta zamówienie zostanie potwierdzone przez Usługodawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Kontrahenta.
 12. Usługodawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego realizacji, w szczególności jeżeli:
 13. Kontrahent w przeszłości złożył co najmniej jedno zamówienie, które nie zostało przez niego odebrane;
 14. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa lub narażenia Usługodawcy na straty.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Kontrahentów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji.
 16. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Usługodawca niezwłocznie poinformuje Kontrahenta o tym fakcie.
 17. Płatności za zamówienia zrealizowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dokonywane przelewem bankowym stosownie do danych zawartych na fakturach wystawianych przez Usługodawcę do każdego zamówienia.
 18. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Produkty są dostarczane do Kontrahenta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 20. Koszty dostawy obciążają Kontrahenta i zależą od wybranego sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a magazynem Usługodawcy, z którego Produkty zostaną nadane. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 21. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 Dni Roboczych.
 22. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów. Kontrahent, składając zamówienie za pomocą Sklepu Internetowego, wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów.
 23. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów powstałych w związku z Usługami realizowanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu, jest Bripox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 18B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000096808, kapitał zakładowy 2.145.500 zł, posiadająca numer NIP: 5261035276, numer REGON: 011221830, dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego u Administratora, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: rodo@bripox.pl.
 3. Dane osobowe, podane przez Użytkowników związku z rejestracją Konta Kontrahenta w Sklepie Internetowym lub w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonania zawartej umowy na Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, w tym w szczególności w celu niezbędnym do realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (na zasadach określonych w Regulaminie) oraz udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną przy pomocy formularza kontaktowego. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Powyższe dane będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej na otrzymaną wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub przez okres funkcjonowania Konta Kontrahenta.
 5. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu lub świadczenia usług przy pomocy Sklepu Internetowego.
 8. Dane osobowe Użytkowników, będących Kontrahentami, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany na potrzeby realizacji składanych zamówień.
 9. Dane Użytkowników, niebędących Kontrahentami, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie zgody na:
 11. używanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkowników dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 12. przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną na podany adres e-mail Użytkownika na temat usług oferowanych przez Usługodawcę. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez kliknięcie w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu stosownie do jego wewnętrznych potrzeb. W przypadku zmiany Regulaminu umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zawarte przed datą wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r.